tiener moeder

Rol van betekenis

Tenderhands care wil iets betekenen voor jongeren, die door omstandigheden in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. Wij bieden jeugdige en het systeem professionele hulp en ondersteuning op maat, als het om wat voor reden dan ook thuis, op school of elders even niet gaat. En ze misschien naar verkeerde personen trekken. Wij geven de jongeren inzicht in hun problematiek en bieden ze handvatten om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Onze rol als jeugdcoach of ambulant begeleider Is om de jongeren te helpen, ondersteunen, ontlasten en in hun kracht zetten. Wij zijn gesprekspartner, steun en toeverlaat, stimulator en motivator tegelijk. Het leven bestaat uit keuzes maken en waar nodig veranderingen aanbrengen. Wij laten de jongeren zien welke kansen er voorbijkomen en hoe ze aan de hand van realistische doelden de regie over hun eigen leven en toekomst kunnen krijgen. Daarbij staan wij naast de jongeren, en niet tegenover hem of haar.

Visie op de jeugdzorg

Soms zijn er omstandigheden dat opvoeden en opgroeien om extra hulp en ondersteuning vraagt. Tenderhands care biedt zorg en begeleiding op maat, die volledig aansluit op de situatie en leefwereld van de jongere. Onze zorg wordt naadloos afgestemd op waar de jongere vastloopt, wat hij/zij wil en wat er nodig is om de situatie ten goede te keren en toekomstperspectief te scheppen. De kracht zit in de jongere zelf. Het benutten van de eigen kracht van de jeugdige (en hun ouders, verzorgende of vrienden) is belangrijk voor het creëren van een sterke basis. Als jongeren ervaren dat zij problemen zelf kunnen oplossen, geeft dit een boost aan het zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. De inzet van de jeugdcoach of ambulant begeleider? Is erop gericht om de jongere volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Werkwijze

Voor de jeugdcoaches of ambulant begeleiders van Tenderhands care is iedere jongere uniek. Wij staan voor een persoonlijke, individuele benadering. Wij stellen vast waar zijn of haar kracht ligt en welke uitdagingen er te overwinnen zijn. In samenspraak met de jongere wordt bekeken waar hulp en ondersteuning nodig is. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld, met heldere, realistische doelen en regelmatige evaluatiemomenten. Wij maken afspraken om naar een doel toe te werken. Onderweg bespreken we met de jongere of de geboden hulpverlening goed aansluit of in een bepaalde mate af-of opgeschaald moet worden om het gewenste doel te bereiken.

“Zelf werken aan je toekomst”

Wij vinden het belangrijk om naast de jongeren te staan bij het werken aan de doelen. Om ervaringen om ervaringen te delen en ze te laten leren door de ervaringen. Wij begeleiden ze in het maken van keuzes en in het accepteren van de consequenties van de gemaakte keuzes. Jongeren kunnen op vele gebieden en om vele redenen vastlopen. Bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis (overlijden), een echtscheiding, door somberheid of depressieve gevoelens, verslavingsproblematiek (drugs, gamen, alcohol), gedragsproblemen (ADHD,ASS), schoolverzuim of een onveilige thuissituatie. Elk kind verdient het om zorgeloos op te groeien in een veilige, beschermende omgeving en zich te kunnen ontwikkelen. Daar werkt TenderHands dagelijks aan. TenderHands focust zich om het versterken, uitbreiden of vasthouden va de vaardigheden van de jongere. De omgeving van de jongere is vaak heel bepalend. Wij kijken samen met jou, jouw ouders of verzorgers, jouw school of andere belangrijke personen in je leven waar he vastloopt. En welke hulpverlening hieraan kan worden gebonden. Wij kijken naar het verleden en heden. En richten ons op jouw toekomst.!

Tools die we o.a. inzetten:

· Kickboksen en weerbaarheid: het hoofddoel van deze training is dat jongeren (weer) in zichzelf gaan geloven en in hun eigen kracht komen te staan.

De volgende trainingsaspecten komen aan bod:

– Emoties aanvoelen & controleren
– Lichaamscontrole
– Vertrouwen & zelfvertrouwen
– Zelfverdediging
– Samenwerken
– Assertiviteit
– Je grenzen herkennen & aangeven
– Meningsuiting
– Communicatievaardigheden
– Sociale problematiek

· Muziekstudio: Het doel is: kansen creëren om jongeren hun muzikale talenten te laten ontdekken bij het verwerken van emoties.

Het is belangrijk dat jongeren zich kunnen uiten en ontplooien in muziek. Het ontspant, het is een creatieve uitlaatklep en het helpt bij het verwerken van emoties. En het is een goede therapie.

Daarbij is het meer dan alleen muziek. De diepgaande gesprekken die er ontstaan als er verder gebouwd wordt op het inhoudelijke van de teksten zijn zeker zo belangrijk.

De jeugdcoaches of ambulant begeleiders

Onze jeugdcoaches of ambulant begeleiders dragen een jarenlange ervaring in de ambulante jeugdhulpverlening met zich mee. Ervaring met kinderen in een leefgroep in de jeugdzorg, met delinquente jongeren en/of ernstige gedragsproblematiek in de thuissetting. Tenderhands care voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen en een registratie bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ). De jeugdcoaches of ambulant begeleiders van Tenderhands care hebben een creatieve, agogische benadering, waarbij geput wordt uit de eigen ervaringen en gebruikgemaakt wordt van de kennis en scholing. Tenderhands care past verschillende interventiemogelijkheden toe en beschikt over een groot netwerk in de provincie Flevoland, om samen met de jongeren de gestelde doelen te halen. Wij hebben goede contacten met het bedrijfsleven in Flevoland, die de jongeren kansen op e arbeidsmarkt kunnen bieden.

Methodieken

-Oplossingsgericht
-Traumasensitief
-Herstelgericht
-Eigenkracht
-Systeemgericht

Aanmelden

Tenderhands care is actief in Almere. Jongeren die in deze stad woonachtig zijn, kunnen zichzelf aanmelden of zich door een instantie of iemand anders laten aanmelden. Tenderhands care heeft geen wachtlijst en stelt op voorhand geen beperkende voorwaarden aan de hulpverlening

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor toegang tot deze hulp. Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt via een gemeentelijk wijkteam. De jongere, ouders, of verzorgers kunnen het wijkteam direct benaderen, maar ook de school, huisarts, jeugdarts of sportvereniging kunnen doorverwijzen. Samen met de jongere wordt gekeken naar een passende invulling van de zorgvraag.

Als een jongere zich bij Tenderhands care aanmeldt, nemen wij binnen enkele dagen contact op met de aanmelder. Onze SKJ-geregistreerde ambulant begeleider of jeugdcoach plant binnen twee weken een kennismakingsgesprek in, op een locatie waar de jongere verblijft of een andere voorkeurs locatie. Tijdens het gesprek leggen wij in heldere bewoording uit wat wij als ambulante hulpverleningsorganisatie voor de jongere kunnen betekenen. Wij brengen de probleemsituatie in kaart en maken samen een plan van aanpak, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Als de gestelde doelen zijn bereikt, wordt de begeleiding afgesloten.

Wil je meer informatie over onze zorg en begeleiding van kwetsbare jongeren. Neem dan contact met ons op!